Session 5: The Do’s & Don’ts of Creating a Hashkafic Framework of Taharat HaMishpacha

Session Goals

  • The kallah teacher will receive suggestions for hashkafic approaches and insights to share with kallot as they adjust to this new area of halachah.

  • The kallah teacher will learn hashkafic approaches to avoid using.

  • The kallah teacher will receive further insight into the hashkafic framework and arrangement of this course’s curriculum.

Specific Lesson Terms:

התחייבות

קדושה
הקדשת החומר

טומאה וטהרה
התחדשות

What do we want to say?

What do we want to NOT say?

טומאה וטהרה

והוא, שחלקי הטומאות כפי שנאמרו בכתוב בתורה אחד עשר חלקים, טומאת שרץ, וטומאת נבלה, וטומאת מת, וטומאת שכבת זרע, וטומאת מי חטאת, וטומאת החטאות, וטומאת זב, וטומאת זבה, וטומאת נדה, וטומאת יולדת, וטומאת צרעת

משרשי המצוה, לקבוע בנפשותינו כי השגחת השם ברוך הוא פרטית על כל אחד ואחד מבני אדם, וכי עיניו פקוחות על כל דרכיהם, כמו שכתוב כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה, ולכן הוזהרנו לתת לב אל החולי הרע ולחשוב כי החטא גרם אותו, וכבר אמרו זכרונם לברכה כי בחטא לשון הרע יבוא ברוב, ולא ניקחנו דרך מקרה. ויש לנו לבוא אל הכהן שהוא העומד לכפרת החוטאים, ועם חברת המכפר אולי יהרהר בתשובה ויוסגר קצת ימים כדי שישיב אל לבו עניניו במתון, ויפשפש במעשיו

הכלל השנים עשר כולל המצות התלויות בטומאות ובטהרות, והכונה בכולם בכלל להתרחק מהכנס למקדש כדי שיהיה לו בנפש גדולה ויהיו יראים ופוחדים ממנו כמו שאני עתיד לבאר

כבר העירו החכמים ז”ל על זה הענין ואמרו שאין טוב להכנס למקדש בכל עת שירצה, וסמכו זה לאמרו הוקר רגלך מבית רעך, ומפני שהיתה זאת הכונה, הזהיר השם יתברך הטמאים מהכנס למקדש עם רוב מיני הטומאות, עד שכמעט שלא תמצא אדם טהור רק מעטים, כי אם ינצל ממגע נבלה לא ינצל ממגע אחד משמנה שרצים הנופלים תמיד בבתים ובמאכלים ובמשקים, והרבה פעמים ירמסם האדם דרך הליכתו, ואם ינצל מזה לא ינצל ממגע נדה או זבה או זב או מצורע או משכבם, ואם ינצל מאלו לא ינצל משכיבת אשתו או מקרי, ואפילו הטהור מאלו הטומאות לא הותר לו להכנס למקדש עד שיעריב שמשו, ולא הותר לו להכנס בלילה למקדש פירוש אפילו משיעריב שמשו כמו שהתבאר במדות ובתמיד, ובלילה ההוא ישכב עם אשתו על הרוב או תתחדש לו סבה מסבות הטומאה וישכים ביומו כאתמולו, ויהיה זה כולו סבה להתרחק מן המקדש ושלא ידרכו בו

בכל עת, וכבר ידעת אמרם אין אדם נכנס לעזרה לעבודה ואפילו טהור עד שהוא טובל, באלו הפעולות תתמיד היראה ויגיע ההתפעלות המביא לכניעה המכוונת

וטעם טומאת הזוב באיש, מפני היותו חולי כבד מן החולאים הנדבקים. וצריך קרבן לתת הודאה לשם שריפא אותו וטהרו, וצריך חטאת לכפר על חטאו שלא יגרום לו עוד חולי:

וטעם טומאת שכבת זרע (פסוקים טז – יח) אע”פ שהוא בטבע התולדה, כטעם טומאת המת, כי המקור משחת, והשוכב לא יודע אם ישחת זרעו או יהיה ממנו ולד נוצר, ובזוכרי טומאת המת בעזרת הממית והמחיה יתבאר לך הקרי. ועוד אזכיר בנדה (להלן יח יט) טומאת עקרים

שאפשר שתהיה הצרעת והזיבות תלויות בטומאת המת, כי המות הוא ההפסד הגדול, והאבר המצורע כמת והזרע הנפסד כן, מפני שהיה בעל רוח טבעי מוכן להיות טפה שיהיה ממנה אנוש, והפסדו

Rav Yehuda Henkin, Halachic Authority for Nishmat
Why is the yoledet temeah?

For the Benefit of the Spousal Relationship

תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא עמוד ב

תניא, היה ר”מ אומר: מפני מה אמרה תורה נדה לשבעה – מפני שרגיל בה, וקץ בה, אמרה תורה: תהא טמאה שבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.

הקדשת החומר

Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Family Redeemed, p. 50

The very intimate sex relationship of husband and wife is disciplined by Halakha. Strict laws of separation have been formulated which drastically reduce the sexual activity of the couple and the Halakhah is persistent in its demand for full implementation of those restrictive laws. For only withdrawal and self-discipline purge and redeem the primitive and vulgar sex drive–a biological pressure which is common to man and beast.

Rabbi Aharon Lichtenstein, “Of Marriage- Relationship and Relations” Tradition 39:2

It is precisely in order to underscore the significance of sexual relations, in order to focus attention upon their character and consequences, that tevila was ordained. The restraints imposed sans tevila are intended to assure that relations not be casual. They generate interactive awareness which serves to ennoble and enhance sexuality, elevating it, redemptively, from the bestial to the human.

Rabbi Saul Berman, “Coming to Grips with Awe”

The purpose of temporary withdrawal in the Torah was in fact the affirmation of the significance of the activity as an essential human endeavor which, however, requires periodic withdrawal for the purpose of evaluation… The withdrawal from the sexual relationship between husband and wife for some days of every menstrual cycle is not a negation of the significance of that dimension of the spousal relationship. On the contrary, it is an affirmation of its significance and a call to think about the goals of intimacy and mutuality, of commitment and interdependence – and whether they are being adequately achieved within the context of that marital relationship.

 

מצוה

במדבר רבה (וילנא) פרשה יט

לא המת מטמא ולא המים מטהרין אלא אמר הקב”ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי דכתיב זאת חוקת התורה

דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים, וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל, ואעפ”כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות, כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור, הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם, השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן. סליקו להו הלכות מקואות בס”ד. נגמר ספר עשירי והוא ספר טהרה, הלכותיו שמונה, ופרקיו מאה וארבעים וארבעה

Suffusing with Personal Meaning

Historical Significance
Personal Experience
Physical Awareness
Personal Renewal = התחדשות

ובטעם המים שיטהרו כל טמא, אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה, כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם, וכמו שכתוב ורוח אלהים מרחפת על פני המים, ויתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב, ויכשיר מעשיו, וידקדק בדרכי השם ברוך הוא.

ועוד נאמר בענין, שיש בטבילה רמז אל הטובל שינקה נפשו מכל חטא, כמו שטבע המים לנקות כל דבר המתכבס בהן.

Perspectives and Possibilities
NOT PROMISES

Kallah class curriculum & set up

Pre-Marital Genetic Testing

Yoetzet Halacha Dr.  Deena Zimmerman MD MPH

Genetics and Genetic Diseases: Jewish Legal and Ethics Perspectives

MyJewishGeneticHealth.com

Know Your Genes
Your Risks
and Your Options

Teaching Tools

Rav Aharon Lichtenstein

“Of Marriage: Relationship and Relations”

In this most sensitive area, we strive for a life which is energized rather than neutralized – not merely sterilized and sanitizied but ennobled and ennobling. We are challenged to sanctify – by integrating sexuality within total sacral existence, characterized by the systole and diastole of divinely ordained denial and realization; and by infusing the relationship itself with human and spiritual content. This is by no means the easier course. May we have the wisdom and commitment to render it the better.
Lesson Topics
QuizzesStatus